Tính mật độ xây dựng

Tiện ích tính mật độ xây dựng được căn cứ Phụ lục 18 Quyết định 56/2021/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhập thông tin cơ bản

Diện tích lô đất:
Chiều rộng:
Chiều dài(Cạnh dài):
Lộ giới: